Priėmimo tvarka
Socialinės globos kaina:

Socialinės globos kaina 2020 metams patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V – 160 „Dėl socialinės globos kainų tvirtinimo 2020 metams":

kaina asmeniui su negalia per mėnesį – 725,00 Eur;

kaina asmeniui su sunkia negalia per mėnesį – 830,00 Eur.

 

 

Priėmimo tvarka

 

Asmenų apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarka vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos scialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”:

 1. Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
 2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos (socialinių paslaugų) skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
 3. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
 4. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
 5. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo per 30 kalendorinių dienų apgyvendinamas globos įstaigoje.

 

Apgyvendinant asmenis Suvalkijos socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:

 1. Asmens, pageidaujančio apsigyventi globos namuose, ar jo globėjo prašymas;
 2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
 4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 5. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio pažymėjimas ar kt.);
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotas neįgalumo pažymėjimas;
 7. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);
 8. Miesto (rajono) savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo (SP-9 forma);
 9. Miesto (rajono) savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 10. Specialiojo poreikio pažyma SPS-1 ar SPP-2 ar jos kopija, jeigu yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis;
 11. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 12. Medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK)/gydytojo išvadomis;
 13. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
 14. Epikrizė arba išrašas iš medicininių dokumentų, susijęs su asmens sveikatos būkle, persirgtomis ligomis, paskirtu gydymu;
 15. Teismo sprendimas apie asmens veiksnumo apribojimą (pripažinimą ribotai veiksniu/neveiksniu), jei asmuo teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu/neveiksniu;
 16. Kompensuojamų vaistų pasas (su išpirkimo čekiais, kur nurodyta iki kada užtenka vaisto ir kad bent 5 dienoms užtektų kompensuojamų vaistų);
 17. Pažyma apie gaunamas pajamas;
 18. Pažyma apie turimą nekilnojamą turtą.

Atvykstant apsigyventi į globos namus, būtini tyrimai:

1. Bakteriologinis išmatų pasėlis

2. BKT + gliukozė (1 mėn.)

3. Plaučių Ro (1 metų) su pilnu aprašymu.

4. ŽIV tyrimas

5. Vasermanas (RPR)

 

Į globos namus nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

 1. Asmenys, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
 2. Asmenys, sergantys:

2.1. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais,

2.2. aktyviąja tuberkulioze,

2.3. odos infekcinėmis ligomis,

2.4. lytiškai plintančiais susirgimais,

2.5. AIDS,

2.6. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

 

Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.

 

 

 

Teksto didinimas

Apklausa

Kaip mus vertinate?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 25 svečius online

Mūsų draugai

 

sunsku_seniunija
marijampoles_savivaldybe

msgn
kitos