Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės
Pirmadienis, 05 Rugsėjis 2016 12:42

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-109

 

GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Suvalkijos socialinės globos namai (toliau globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

2. Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta gyventi asmenims nuo 18 metų, kuriems dėl proto/psichinės negalios nustatyta 0 – 40%darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir, įvertinus jų savarankiškumą, rekomenduojama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje.

3. Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra:

3.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

3.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

 

II. ASMENS APGYVENDINIMAS

4. Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

4.1. aktyviąja tuberkulioze;

4.2. ūmiais infekciniais susirgimais;

4.3. somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai.

5. Globos namuose apgyvendinami asmenys tik pagal steigėjo nukreipimą ir su būtinais apgyvendinimui dokumentais:

5.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ATK, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

5.2. pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą arba patvirtinantį, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

5.3. neįgaliojo pažymėjimas;

5.4. darbingumo lygio pažyma (suaugusiems asmenims su negalia), specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);

5.5. medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

5.6. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

5.7. steigėjo išrašytas siuntimas;

5.8. savivaldybės komisijos parengti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;

5.9. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

5.10. sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);

5.11. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos finansavimo sutartis.

6. Priimant gyventoją į Globos namus, sudaroma sutartis tarp asmens (asmens globėjo) ir Globos namų (jo įgalioto asmens). Sutartyje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

7. Atsiradus naujoms aplinkybėms, sutartis peržiūrima, gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu.

8. Gyventojui, pagal teisės aktais nustatytas normas suteikiamas gyvenamasis plotas, aprūpinama reikalingu inventoriumi;

9. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, interesus, charakterius, poreikius.

10. Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu.

 

III. MAITINIMAS

16. Globos namų gyventojai maitinami 4 kartus per dieną.

17. Organizuojama racionali, speciali ir dietinė mityba, atsižvelgiant į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas.

18. Visi vaikštantys gyventojai maitinami valgykloje, o silpnai vaikštantiems ir gulintiems gyventojams nešamas maistas į kambarius.

19. Esant būtinumui teikiama individuali, diskretiška pagalba gyventojui valgant.

20. Su valgiaraščiais, iškabintais kiekviename aukšte, tam skirtoje lentoje, turi galimybę kasdien susipažinti visi gyventojai.

21. Sudarytos sąlygos virtuvėlėse gyventojams užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu.

22. Indus iš valgyklos salės į kambarius neštis draudžiama.

 

IV. GYDYMAS

23. Globos namai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

24. Globos namai nustatyta tvarka aprūpina globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

25. Globos namuose laikomasi sanitarinio, higieninio ir prieš epideminio režimo.

 

V. HIGIENOS IR KITI TVARKOS REIKALAVIMAI

26. Būtina laikytis sanitarinių higieninių normų ir asmens higienos reikalavimų.

27. Gyventojo kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo labiau savarankišku: tvarkytis gyvenamąjį kambarį, gamintis maistą savo reikmėms ir kita. Gyventojui užtikrinama pagalba atliekant savitvarkos, buitines ir kitas funkcijas. Tiems, kurie dėl negalios negali tvarkytis patys gyvenamųjų kambarių, šiuos darbus padeda atlikti darbuotojai.

28. Globos namai organizuoja gyventojų drabužių bei patalynės skalbimą, valymą, drabužių taisymą.

29. Gyventojai, galintys savimi pasirūpinti, maudosi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai, apiprausiami kiekvieną dieną ir pagal poreikį maudomi, bet ne rečiau kaip kartą per 7 dienas.

30. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai gyventojams keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas.

31. Rūbai laikomi spintose, apie kiekvieną pamestą ar prapuolusį daiktą gyventojai turi informuoti juos aptarnaujantį socialinio darbuotojo padėjėją, slaugytojo padėjėją, socialinį darbuotoją.

32. Kiekvienas gyventojas privalo tausoti globos namų turtą, saugoti jį nuo gadinimo ir grobstymo.

33. Sąmoningai sugadinęs globos namuose esantį inventorių, gyventojas privalo atlyginti nuostolius.

34. Globos namuose bei jiems priklausančioje teritorijoje nešiukšlinama.

35. Gyventojų lankymas:

35.1. lankytojai gyvenamosiose patalpose gali būti vasaros metu nuo 8 val. iki 22 valandos, žiemos metu nuo 8 val. iki 21 valandos.

35.2. neblaivūs pašaliniai asmenys į globos namus neįleidžiami.

36. Globos namuose draudžiama:

36.1. perkelti tam kambariui priklausantį inventorių iš vieno kambario į kitą, nesuderinus su darbuotoju;

36.2. parnešti į globos namus alkoholinius gėrimus ir juos naudoti;

36.3. lošti azartinius lošimus, o taip pat iš pinigų ir vertybių;

36.4. sukelti muštynes arba jose dalyvauti;

36.5. viešai necenzūriniais žodžiais įžeidinėti darbuotojus ir gyventojus.

Pastaba. Rūkyti leidžiama tik specialiai tam skirtose patalpose.

 

VI. GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. Gyventojų teisės:

37.1. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir saugią gyvenamąją vietą;

37.2. atsiradus būtinybei susipažinti su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia globos namuose;

37.3. lavinti savo gebėjimus ir talentus;

37.4. gauti kvalifikuotą medicininį aptarnavimą, tinkamą mitybą, pagalbą buityje;

37.5. užsiimti veikla, atitinkančia jų amžių, sveikatą, poreikius;

37.6. įvairiais klausimais kreiptis į globos namų administraciją, į steigėją, ir kitas institucijas bei įstaigas, pateikti globos namų administracijai skundus, prašymus ir gauti atsakymus globos namuose nustatyta tvarka;

37.7. būti aprūpintiems kompensacinės technikos pagalbos priemonėmis ir jomis naudotis;

37.8. saugiai laikyti asmeninius daiktus, pinigus;

37.9. turėti privačią erdvę (jei gydytojų rekomendacijos nenumato kitaip).

37.10. teisė išvykti gyventi savarankiškai.

38. Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.

39. Savo asmeniniais pinigais disponuoja tik globos namų gyventojas asmeninėms reikmėms, giminėms pinigai neišduodami.

40. Gyventojo asmens dokumentai saugomi seife pas socialinį darbuotoją, gyventojui išduodami įvertinus konkretų atvejį (asmens veiksnumą, sveikatos būklę).

41. Gyventojų pareigos:

41.1.laikytis vidaus tvarkos taisyklių;

41.2.laikytis asmens higienos;

41.3.palaikyti švarą ir tvarką savo kambaryje ir globos namuose;

41.4.rūpintis savo turtu ir pinigų apsauga;

41.5. gerbti ir palaikyti geranoriškus santykius su globos namų darbuotojais bei kitais gyventojais;

41.6. išvykimą iš globos namų suderinti su atsakingais globos namų darbuotojais;

41.7. tausoti globos namų turtą.

48. Globos namai sudaro sąlygas veikti Globos namų tarybai, į kurios pateiktus pagrįstus pasiūlymus globos namų administracija atsižvelgia organizuodama veiklą.

 

VII. IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

49. Globos namų gyventojas, gali dienos eigoje išvykti iš globos namų, informuodamas apie tai personalą: administracijos, socialinį ar medicinos darbuotoją.

50. Gyventojas iš globos namų gali išvykti laikinai savo noru iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis) ar visam laikui, jei jis yra veiksnus ir pats to nori. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

51. Gyventojas, išvykdamas iš globos namų ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, kad būtų išsaugota vieta, už 3 pirmąsias dienas moka visą nustatytą mokestį, už likusį išvykimo laiką moka 30 proc. nustatyto pragyvenimo globos namuose mokesčio.

52. Nesavarankiškiems gyventojams laikinai išvykstant iš globos namų būtinas jį priimančių asmenų raštiškas prašymas – įsipareigojimas dėl jų saugumo, priežiūros ir grįžimo laiko į globos namus.

53. Globos namų gyventojas, esant gydytojų ar konsultantų rekomendacijoms, suderinus su globos namų administracija gali laikinai išvykti į gydymo įstaigas, sanatorijas. Išvykimo trukmė nėra ribojama.

54. Globos namų gyventojų arba jų giminių prašymai perkelti į kitus globos namus derinami su steigėju.

55. Globos namų administracija gyventojo išvykimo iš globos namų visam laikui klausimą sprendžia, atsižvelgdama į tai, ar asmuo turi gyvenamąjį plotą, lėšų pragyvenimui, ar galės savarankiškai gyventi, ar yra asmenų, įsipareigojančių jį prižiūrėti.

56. Pripažinus gyventoją neveiksniu, visam laikui išvykti jis gali tik pas teismo paskirtą globėją ar rūpintoją.

57. Gyventojui išvykstant iš globos namų ( išskyrus priimtų laikinai gyventi), išduodami pagal sezoną drabužiai, avalynė, asmeniniai daiktai ir vertybės, kurios buvo saugomos globos namuose.

58. Gyventojui savavališkai pasišalinus iš globos namų ar įvykus nelaimingam atsitikimui, globos namų administracija nedelsdama informuoja policiją, artimuosius, steigėją bei stengiasi jį surasti.

59. Veiksnus gyventojas, nuolat nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti pašalinamas iš globos įstaigos:

59.1. šiai procedūrai atlikti steigėjas sudaro komisiją, į kurią turi būti įtraukti globos namų steigėjo, savivaldybės, nustačiusios asmens poreikį socialinėms paslaugoms, administracijos, globos namų darbuotojai, dirbę su gyventoju, gyventojui priskirtas socialinis darbuotojas „savas asmuo“ bei globos namų gyventojų savivaldos tarybos atstovai;

59.2. pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip 3 per 6 mėn. raštu įforminti ir globos namuose užregistruoti grubūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai; svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, turi dalyvauti pats gyventojas;

59.3. jei nusprendžiama pašalinti globos namų gyventoją, turi būti informuotas Socialinių įstaigų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris įvertina gyventojo pašalinimo pagrįstumą. Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš globos namų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. GYVENTOJŲ DIENOTVARKĖ

7 val. 30 min. – 8 val. 30 min. – gyventojų kėlimas, rytinis tualetas, lovų perklojimas, medicininis patikrinimas ir kt.

8 val. 30 min. - pusryčiai

10 val. – 12val. – higienos procedūros, įvairūs renginiai, koncertai, sportas, veikla užimtumo kabinetuose.

13 val. 15 min. – pietūs

14 val. - 16 val. – savarankiški užsiėmimai

16 val. – pavakariai

18 val. – vakarienė

20 val. – 22 val. – pasiruošimas naktiniam poilsiui. Nuo 22 valandos viešose vietose (fojė, poilsio kambariuose ir pan.) išjungiami radijo aparatai, televizoriai, šviesa, išskyrus naktines lempas ir iki 6 valandos ryto globos namuose palaikoma ramybė.

            Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų aprašu ir kitų teisės aktų aktualia redakcija.

 

_____________