Suvalkijos socialinės globos namų tarybos veiklos planas

 

 

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2018 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-75

2 priedas

 

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Laikas: 2018 m.

Tikslas: gerinti globos namų veiklą, atsižvelgiant į globos namų gyventojų interesus

VEIKLOS ĮVARDIJIMAS

VYKDYMO LAIKAS

Organizuoti Globos namų tarybos posėdžius

Ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį

Vertinti Globos namų gyventojams teikiamų paslaugų

kokybę

Kiekvieno ketvirčio pradžioje

Teikti pasiūlymus dėl globos namų veiklos pagerinimo

Esant poreikiui

Bendradarbiauti su globos namų darbuotojais, organizuojančiais gyventojų darbinę veiklą

Nuolat

Dalyvauti teikiant pagalbą silpnesniems globos namų gyventojams

Pagal poreikį

Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, teikiant pagalbą naujai atvykusiems gyventojams adaptacijos procese

Atvykus naujam gyventojui

Stebėti globos namų gyventojų elgesį, apie nusižengimus Gyventojų vidaus taisyklėms pranešti darbuotojams

Nuolat

Svarstyti elgesį gyventojų, šiurkščiai pažeidžiančių Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, vertinti, teikti administracijai pasiūlymus dėl drausminių nuobaudų

Esant poreikiui

Aktyviai dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, įtakoti iškylančių problemų sprendimą

Nuolat

Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „Globos namų teikiamos paslaugos, numatomi pasikeitimai“

I pusmetis

Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių aptarimas. Darbuotojų ir gyventojų pareigos ir teisės“

II pusmetis

Organizuoti išvyką pasirinktu maršrutu

Metų eigoje

Parengti Globos namų tarybos veiklos metinį planą

Metų pradžioje

Įvertinti Globos namų tarybos veiklą ir parašyti ataskaitą.

Metų pabaigoje

 

Suvalkijos globos namų tarybos pirmininkas Edgaras Lajus