Suvalkijos socialinės globos namų tarybos veiklos planas

 

 

PATVIRTINTA

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V – 41

2 priedas

 

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Laikas: 2019 m.

Tikslas: gerinti globos namų veiklą, atsižvelgiant į globos namų gyventojų interesus

 

VEIKLOS ĮVARDIJIMAS

 

 

VYKDYMO LAIKAS

Organizuoti Globos namų tarybos posėdžius

Ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį

Vertinti Globos namų gyventojams teikiamų paslaugų

kokybę

 

Kiekvieno ketvirčio pradžioje

Teikti pasiūlymus dėl globos namų veiklos pagerinimo

 

Esant poreikiui

Bendradarbiauti su globos namų darbuotojais, organizuojančiais gyventojų darbinę veiklą

 

Nuolat

Dalyvauti teikiant pagalbą silpnesniems globos namų gyventojams

 

Pagal poreikį

Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, teikiant pagalbą naujai atvykusiems gyventojams adaptacijos procese

 

Atvykus naujam gyventojui

Stebėti globos namų gyventojų elgesį, apie nusižengimus Gyventojų vidaus taisyklėms pranešti darbuotojams

 

Nuolat

Svarstyti elgesį gyventojų, šiurkščiai pažeidžiančių Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, vertinti, teikti administracijai pasiūlymus dėl drausminių nuobaudų

 

Esant poreikiui

Aktyviai dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, įtakoti iškylančių problemų sprendimą

 

Nuolat

Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „

Globos namų teikiamos paslaugų vertinimo aptarimas“

 

I pusmetis

Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „Gyvenimas ir sugyvenimas globos namuose. Darbuotojų ir gyventojų lūkesčiai“

 

II pusmetis

Organizuoti išvyką pasirinktu maršrutu

 

Metų eigoje

Parengti Globos namų tarybos veiklos metinį planą

 

Metų pradžioje

 

Įvertinti Globos namų tarybos veiklą ir parašyti ataskaitą.

 

Metų pabaigoje

 

Suvalkijos globos namų tarybos pirmininkas Valdas Vinciūnas